Tatil.com - Erken Rezervasyon Tatil Fırsatları, Turlar ve Uçak Bileti
Çağrı Merkezi
444 9 051
  • Otel
  • Tur
  • Kıbrıs
  • Yaz Fırsatları
  • 30 Ağustos Otelleri
  • Kampanyalar
Çağrı Merkezi
444 9 051
TUR
Giriş Tarihi
---
Çıkış Tarihi
---
Misafirler
2 Misafir, 1 Oda
  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş. ( “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş., KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.


MERSİS NO : 0215061191700001

ADRES : Yenisahra Mah. Kanarya Sok. Bimeks Plaza Blok No:25/4 Ataşehir, İstanbul

TELEFON : 444 9 051

E-POSTA : [email protected]


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

a)  Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, kimlik numarası, vergi kimlik numarası;

b)  İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu;

c)  Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları;

d)  Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; ses ve yazışma kayıtları.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

Otel Rezervasyonu

Ürün ve hizmetlerimizin tarafınızca satın alınması halinde otel rezervasyonuna ilişkin gerekli işlemleri sözleşme kapsamında gerçekleştirmek.

Ad – soyad, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri

Tur Rezervasyonu

Ürün ve hizmetlerimizin tarafınızca satın alınması halinde tur rezervasyonuna ilişkin gerekli işlemleri sözleşme kapsamında gerçekleştirmek.

Ad – soyad, cinsiyet, doğum tarihi, kimlik numarası, pasaport numarası, telefon numarası, e-posta adresi, ikamet ili ve ülkesi, kredi kartı bilgileri

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz KVK mevzuatına uygun olarak; Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen rezervasyon amacı ile ve hukuki sebeplerle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik dış hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve resmi kurum ve kuruluşlara (ör. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜRSAB) aktarmaktadır.

Açık rızanız doğrultusunda ad-soyad ve iletişim bilgileriniz şirketin operasyonlarını birlikte yürütmekte olduğu CRM HOLDİNG yerleşik iştiraklerine bu şirketlerin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde KVK mevzuatına uygun olarak aktarılmaktadır.

Şirketimizin kişisel verilerinizi aktardığı üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlüdürler.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahiplerine, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş. nezdinde kişisel verileriniz Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

• Açık rızanızın bulunması,

• Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 


CRM Tatil Turizm Yatırımları A.Ş.


MERSİS NO : 0215061191700001


ADRES : Yenisahra Mah. Kanarya Sok. Bimeks Plaza Blok No:25/4 Ataşehir, İstanbul


TELEFON : 444 9 051

Tatil.com
Fırsatları Kaçırma!
Sadece özel fırsatlarımızdan erken haberdar olmanız için e-posta göndereceğimizden emin olabilirsiniz.
Tatil Kategorileri
Tatil.com
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Rezervasyon süreçleri ve sonrası için;
444 9 051
tursabetbis
CRM Holding
Ödeme
Hemen Ara WhatsApp Destek